Buka Pendaftaran Sekolah Bermanhaj Salaf TK Kuttab Ummul Quro di Jatiasih

Buka Pendaftaran Sekolah Bermanhaj Salaf TK Kuttab Ummul Quro di Jatiasih – Masih belum banyak sekolah Tahfidz Alquran TK maupun SD yang dapat menjadi pilihan Orangtua, Kuttab Ummul Quro hadir sebagai solusi putra putri Anda menjadi calon hafidz/hafidzah di masa depan.

Buka Pendaftaran Sekolah Bermanhaj Salaf TK Kuttab Ummul Quro di Jatiasih

Pendidikan di Kuttab Ummul Quor memiliki 5 Pilar

Buka Pendaftaran Sekolah Bermanhaj Salaf TK Kuttab Ummul Quro di Jatiasih

Pilar Pertama merupakan Pendidikan Tauhid

Merupakan pilar yang paling penting untuk peserta didik Kuttab Ummul Quro Indonesia ialah aqidah yang benar dan lurus sinkron ajaran Rasulullah SAW dan sunnah sunnahnya dan pemahaman dari para sahabat dan salafus shalih. karena, Aqidah menentukan derajat anak anak kita nanti di akhirat, apakah ke surga atau ke panasnya api akhirat, dengan aqidah yang benar kelak anak anak kita dapat selamat dunia dan akhirat insya allah

Kedua ialah pilar Pendidikan Adab
Imam Malik rahimahullah pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy, “Pelajarilah adab sebelum Menyelami suatu ilmu”. Pentingnya adab sebelum ilmu adalah warisan ulama ulama salaf terdahulu dalam mencari ilmu. Makhlad bin Al Husain pernah berkata kepada Ibnul Mubarak, Kami lebih membutuhkan adab daripada banyak menguasai alhadits.” Di masa sekarang berbeda dengan masa dahulu, adab sebelum ilmu mesti lebih di pelajari di zaman sekarang untuk anak anak kita.

Pilar Ketiga Pendidikan Alquran
Alquran menjadi pedoman hidup selamat di dunia dan akhirat,manumur yang berpaling dari alquran akan tersesat di dunia maupun di akhirat. Maka begitu pula dalam pendidikan, ketika pendidikan saat ini berpaling dari mengutamakan pendidikan Al – Qur’an, bukan hanya mengesampingkan, bahkan menyingkirkan dan tidak membagikan hak Al – Qur’an sebagai Ilmu dan Kitab Utama yang dipelajari, maka selama itu pula hasil dari pendidikan itu akan menemukan kebuntuan demi kebuntuan, kemunduran Dalam pendidikan apapaun sejatinya juga memasukkan pendidikan Alquran di dalam kurkulum sekolah, karena Alquran sebagai pedoman anak berperilaku, Jikalau berpaling dari Alquran bahkan tidak membagikan porsi yang cukup dalam pendidikan anak, di khawatirkan output yang di hasilkan akan acuh akan adab dan norma norma islam di masyarkat pada umumnya. Ya Allah bimbinglah kami

Pilar Ke Empat Pendidikan Hadits
Sama halnya dengan Al Qur’an, As Sunnah merupakan tuntunan yang tidak dapat dilepaskan dalam pendidikan generasi Islam ini, karena begitulah sabda nabi, jaminan tidak tersesat merupakan bagi barangsiapa yang mengambil keduanya sebagai petunjuk, tanpa mengesampingkan salah satunya. karena tidak mungkina kita dapat mengamalkan Alquran tanpa ada penjelasan dari As sunah, demikain juga sebaliknya, tidak mengkin mengamalkan As Sunah tanpa ada penguat dari Alquran.

Kelima merupakan pendidikan Sejarah
Sejarah menjadi bukti adanya asal usul serta mendapatkan bukti peradaban untuk masa kini, kegemilangan dari peristiwa yang terjadi ataupun keterpurukan suatu peristiwanya. oleh karena itu, Sejarah Menciptakan kekuatan persaatuan dan kesetuan inspirasi untuk masa depan yang lebih baik lagi dan tak diragukan lagi ketika Allah sampaiakan pentingnya sejarah dalam surat Al Hasyr-, “Maka ambillah pelajaran (dari sejarah itu) wahai orang – orang yang mempunyai wawasan”

Buka Pendaftaran Sekolah Bermanhaj Salaf TK Kuttab Ummul Quro di Jatiasih

Kuttab Ummul Quro merupakan lembaga pendidikan anak umur dini yang bernaung di yayasan Ummul Quro Internasional serta mempunyai Visi dan Misi sebagai Inilah.

Visi :
“Melahirkan generasi pilar peradaban Islam”

Misi :
1. Menanamkan Aqidah dan pemahaman agama yang benar
2. Menghafal Al Qur’an
3. Menghafal Hadits
4. Menanamkan adab sebelum ilmu
5. Visualisasi kejayaan peradaban Islam

Kuttab Ummul Quro lembaga pendidikan anak usia dini Umur 5 – 12 tahun. Artinya setara dengan TK dan SD. Pendidikan kuttab menggabungkan 2 pendidikan, yaitu TK dan SD dalam satu jenjang konsep pendidikan, sehingga anak – anak usia TK B (5 Tahun) sudah bisa mendaftar di kuttab.

Adapun Target Kelulusan kuttab Ummul Quro ialah sebagai berikut:
1. Mempunyai tauhid yang lurus sesuai dengan pemahaman salafus shalih
2. Memiliki Akhlaq Qur’ani dan bermental Positif
3. Memiliki hafalan Al Qur’an minimal 7 Juz
4. Mempunyai hafalan 100 Hadits pendek dan Hadits Arba’in An Nawawi
5. Mempunyai wawasan yang luas terhadap sejarah Islam
6. Mempunyai Ijazah kelulusan Negara

Program Penunjang Kuttab di Ummul Quro ialah:
1. Market Day
2. Berenang
3. Memanah
4. Berkuda
5. Farming Day
6. Mabit
7. Mukhoyam (berkemah)
8. Pendidikan siroh kejayaan Islam
9. Dhuha Time (Sholat Dhuha)

Berikut Lokasi Kuttab Ummul Quro Pusat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *